Pd RARADOXPd RARADOX

ติดต่อ

เราจะดำเนินการกับคำขอทุกเรื่องโดยคิดว่าเรากำลังมีส่วนร่วมในโปรเจกต์พื้นฐานสำหรับองค์กรของคุณ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงขอเข้าพบระดับจัดการและบริหาร ขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจ

โทรหาเรา
(วันธรรมดา JST 9:00-19:00)

 • โตเกียว

  03-6450-4753
 • โอซากา

  06-6377-5646
 • ฟุคุโอกะ

  092-724-7670
 • นาโกยะ

  052-856-3257
 • โอกินาวะ

  098-943-6260

ติดต่อเรา

 • กรอกข้อมูล
 • เช็ค
 • ส่ง
ความผิดพลาด: มีหัวข้อที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบกรอบสีแดง

ชื่อ

ความต้องการ

องค์กร

ความต้องการ

เว็บไซต์

ความต้องการ

หากไม่มี กรุณากรอกว่า “ไม่มี”

ตำแหน่งงาน

ความต้องการ

หากไม่มี กรุณากรอกว่า “ไม่มี”

ที่อยู่อีเมล

ความต้องการ

หมายเลขโทรศัพท์

ความต้องการ
- -

กรุณากรอกโดยเริ่มจากรหัสพื้นที่

รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่

คุณติดต่อมาเกี่ยวกับเรื่องอะไร?

เราสามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร?

เรารับคำขอสำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อเรา

หลังจากส่งแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้ายอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาราด็อกซ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

พาราด็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น (ต่อไปนี้เรียก “บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ และจะปฏิบัติตามเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุ รกิจของเราให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมมากขึ้น

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ใช้วิธีการที่เหมาะสมและเที่ยงตรง และอยู่ภายในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาภายในขอบเขตขั้นต่ำของวัตถุประสง ค์ของการใช้งานที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเท่านั้น
การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาอย่างเหมาะสม และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหล และการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
การให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูลหากได้รับการร้องขอจากผู้พิพากษาหรือองค์การบริหารบนพื้นฐานของกฎหม ายและระเบียบด้วยภาระผูกพันตามกฎหมาย
การเปิดเผยและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการตามความจำเป็นในระดับที่เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมา ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากได้รับการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลหรือผู้รับมอบอำนา จจากเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขา ได้แก่ การเปิดเผย/การแก้ไข/การเพิ่มเติม/การลบ/การระงับการใช้/การขีดฆ่าออก/การร ะงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
การทบทวนและการปรับปรุง
บริษัทจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหัวข้อดังกล่าวข้างต้นอย่างเหมาะสมเกี่ยว กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2008
พาราด็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น