Pd RARADOXPd RARADOX

วิธีการ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดกำเนิดของบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

มีบริษัท 26,000 แห่งในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่มาเกิน 100 ปีและบางแห่งเกิน 1,000 ปี
เราเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้อยู่มายาวนานเนื่องจากพวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองหรือกำไรเท่านั้น แต่เป็นเพราะพวกเขาให้บริการและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าของพวกเขา พนักงาน และชุมชนที่กว้างขึ้น

เราใช้แนวคิดนี้ในกระบวนการสร้างแบรนด์ของเราโดยสร้างแบรนด์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง มีเอกลักษณ์ และยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของเรา ได้แก่
คุณค่าที่ติดตัวมากับบุคลากรของบริษัทหรือองค์กร
มากกว่าแนวโน้มตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทำให้เราสามารถสร้าง อัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืนซึ่งสามารถสื่อสารถึงการตัดสินใจประจำวันและระยะยาวเพื่อการเติบโตเหนือกาลเวลา และแสดงถึงวัตถุ

เราจะสร้างแบรนด์ที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลาอย่างไร?

ยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ธุรกิจต่าง
ๆ จึงมักจะมุ่งไปที่เป้าหมายและงานระยะสั้น
หรือ “ใบไม้” และ “ดอกไม้” ของต้นไม้นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม หาก “ราก” “ลำต้น” และ “กิ่งก้านสาขา”
ไม่แข็งแรง ต้นไม้ทั้งต้นก็จะเหี่ยวเฉา
เราเชื่อว่าเรื่องราวของแบรนด์หนึ่ง ๆ
ต้องประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เหตุใดเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์จึงมีความสำคัญ

“เหตุใดแบรนด์หนึ่ง ๆ
จึงคงอยู่” มักจะไม่มีใครกล่าวถึง
ในขณะที่สมาชิกบริษัทมีการสื่อสารการตีความที่แตกต่างกันเล็กน้อย
สิ่งสำคัญคือการสร้างชุดค่านิยมร่วมกันซึ่งมีการสื่อสารและเป็นที่เข้าใจอย่างดี

หากเป้าหมายคือการขึ้นไปถึงยอดเขา
คุณกำลังปีนภูเขาลูกไหนอยู่? หากปราศจากเป้าหมายร่วมกัน
เป็นไปไม่ได้ที่จะสื่อสารระหว่างพนักงาน
และเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะสื่อสารกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

อัตลักษณ์ขององค์กรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
บริษัทไม่สามารถปิดบังได้ ทุกแง่มุมของบริษัทจะถูกตรวจสอบจากลูกค้า
ดังนั้น การระบุข้อมูลแต่ละด้านพร้อมวัตถุ
ประสงค์อย่างชัดเจนจึงมีความสำคัญ

ปรัชญา

= หลักการและสโลแกนขององค์กร

การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

= ปฏิบัติโดยพนักงาน

การทำให้เห็นภาพ

= การสื่อสารและการส่งข้อความของแบรนด์
(โลโก้ รูปแบบตัวอักษร การออกแบบ
การถ่ายภาพ ฯลฯ)

เรื่องราวของแบรนด์ประกอบด้วยดังนี้

Philosophy Embodiment Visualization Corporate Identity

เราให้ความสำคัญกับคุณลักษณะที่แท้จริงของแบรนด์ มากกว่ามุ่งเน้นความต้องการของตลาด

เราเริ่มต้นกระบวนการสร้างแบรนด์โดยตรวจสอบ DNA ของบริษัทออกมา เราจะค้นหาว่าแบรนด์ตอบสนองความต้องการและแนวโน้มของตลาดอย่างไรในวิถีทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง

เมล็ดพันธุ์:
คุณลักษณะและคุณค่าที่สำคัญ

บริษัทตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างไรในอดีต

ความต้องการ:
ความต้องการของตลาดและสังคม

แบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการตามยุคสมัยได้อย่างไร

SEEDS NEEDS